مطابق با  ماده 7 آئين نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور صدور پروانه اشتغال بكار مورد تاييد مي باشند. همچنین  مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان رشته هاي  معماری، عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی ،شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك جزء رشته هاي اصلی مي باشند.